Barion Pixel

Jakub Kubečka

Transpersonální Coaching

Potřeba růstu je v naší DNA

“Let yourself be drawn by the stronger pull of that which you truly love.”
― Rumi

Touha růst a zdokonalovat se je vtištěna hluboce v naší DNA. Tento univerzální princip života umožňuje vznik rostliny ze semínka, motýla z larvy…směřuje také člověka k naplnění jeho plného potenciálu.

Potřeba transcendence, jak ji pojmenoval sám Abraham Maslow, znamená, že jsme vnitřně vedeni a předurčeni k tomu překračovat naše limity a omezující přesvědčení. Na druhé straně objevujeme transcendentní prostor našich neomezených možností,  propojujeme se s něčím, co nás hluboce přesahuje a poznáváme, kým opravdu jsme. Maslow to označuje jako vrcholné zážitky a dodává, že jsou určujícím faktorem štěstí a smysluplnosti života.

Tato vnitřní touha po větší celistvosti ve mě vzplanula již mnoho let zpátky…a od té doby nevyhasla. Podnítila mě ke studium nejrůznějších učení, teoretických i praktických, jejichž ústředním tématem je osobnostní transformace. A právě proto jsem teď tady, připraven vydat se na společnou cestu s každým, kdo si přeje převzít plnou zodpovědnost za svůj život a vydat se na cestu k naplnění svého potenciálu.

Možná právě ty cítíš toto volání… Dnešní doba nám jasně ukazuje, že není nic důležitějšího než to, aby každý jednotlivec převzal zodpovědnost za kultivaci a rozvoj vlastního vědomí. Umožníme tím větší prožitek štěstí, zdraví, hojnosti a naplnění nejen nám samotným, ale i naší komunitě a lidstvu celkově.

“Individual self-transcendence collectively inspires humanity at large.”
— Sri Chinmoy

TRANSPERSONÁLNÍ COACHING

Transpersonální – prožitek sebe sama přesahuje (trans) rámec vlastní osobnosti (personal)

Při práci se svými klienty aplikuji prvky transpersonální psychologie, která klade důraz na spirituální dimenzi lidské existence. V tomto pojetí není prožitek já limitován pouze na tělo a mysljsme vědomí samotné, prostupující vesmírem, přírodou i ostatními bytostmi. Toto pochopení má vliv na náš hodnotový systém a dává vyšší smysl naší existenci. Hlavní doménou tohoto přístupu jsou změněné stavy vědomí, které nám odemykají toto poznání. Takové stavy vědomí mohou vzniknout spontánně během převratných životních momentů, mohou být výsledkem meditační praxe či dechových technik, mohou být indukovány psychedelickými látkami případně dalšími metodami.

Nástroje

Psychedelika

Integrace – Samotná psychedelická zkušenost bývá zpravidla silným katalyzátorem životní změny. Věřím, že čím více pozornosti a energie věnujeme období před (příprava) i po (integrace) tomto zážitku, tím větší potenciál pozitivně transformovat náš život může taková zkušenost mít.

Mikrodávkování – Nový trend užívání psychedelik, který se v dnešní době těší velké oblibě. Trend sám studuji již mnoho let a dovedu si tvrdit, že jsem schopen efektivně nastavit veškeré možné proměnně takovým způsobem, aby tento prostředek výrazně přispěl ke zlepšení kvality života. Zdůrazňuji důležitost vlastní vnitřní práce – aneb žádná „pilulka“ za vás práci neudělá.

Další rostlinné medicíny a supplementy

Pracuji také s dalšími rostlinnými medicínami, které byly součástí holistického léčitelství nejrůznějších kultur po celém světě. Díky kombinací původní moudrosti těchto kultur s novými vědeckými poznatky jsem schopen efektivně navigovat takovým způsobem, aby vám aplikace určitého bylinného preparátu v kombinací s dalšími technikami umožnila zlepšit kvalitu života na úrovni těla, mysli i ducha – např. podpora sportovního výkonu, kognitivních funkcí, koncentrace, relaxace, uvolnění a další..

Meditace, breathwork a další techniky navozování změněných stavů vědomí

Do mé práce s klienty integruji také techniky vnitřního mistrovství – nejrůznější typy meditace, vizualizace, dechových technik, práce s podvědomím, či technik kriya jógy, které napomáhají integrovat transpersonální dimenzi do každodenního prožívání.

Učení, o které se opírám

Transpersonální psychologie

Moderní psychologie integrující spirituální dimenzi prožívání. Akceptuje učení původních duchovních kultur a chápe člověka jako bytost přesahující rámec těla a mysli. Pracuje s hodnotami, smyslem života a vrcholnými prožitky jako jsou mystické zážitky, stavy flow, inspirace. Pomáhá tyto žážitky integrovat do života jedince.

Šamanismus

Šamanismus není jen teoretické učení, ale zejména praktický systém. Lze tvrdit, že je to nejstarší léčitelství a zároveň věda pracující se změněnými stavy vědomí. Ústřední myšlenkou je propojení člověka s přírodou, čehož lze dosáhnout pomocí aplikace správných bylin, dechových technik, meditace, hudby, tance, zpěvu a dalších…výsledkem použití těchto technik jsou hluboce léčivé stavy vědomí.

Kvantová fyzika

Nově vynořující se vědecká disciplína, která oproti klasické fyzice hlásá, že původně hmotné částice jsou nemateriální podstaty. Nehmotná dimenze je tedy základ všeho, co existuje. Částice je určená nikoliv polohou, ale vlnovou délkou – energií, kvantovým potenciálem. To, jakým způsobem bude tento potenciál materializován určuje pozorovatel – my samotní. Tato vědní disciplína jde ruku v roce s původní teorii jógy, která hlásá, že pomocí technik navozující stavy změněného vědomí se můžeme propojit s tímto kvantovým potenciálem a stát se tvůrci své reality.

Proč coaching?

Transpersonální přístup koučinku pomáhá rozpoznat a vyživit vzájemnou propojenost mezi jednotlivými dimenzemi člověka, ostatními lidmi, přírodou a vesmírem. Díky tomu může nastat posun ve vědomí člověka – což umožňuje nalézat východiska z předtím bezvýchodných situací a přibližovat se ke svým vizím a cílům. Bavíme se také o hodnotách a smyslu života.

Uplatňuji holistický přístupklienta vnímám celostně, jako již kompletního, plnohodnotného – ne jako někoho, kdo je porouchaný a potřebuje opravit. Tento přístup je velmi odlišný od běžné terapie a plně rezonuje s transpersonálním pojetí, kde je člověk vnímán jako neomezená bytost.

V tomto ladění vytvářím prostor, kde uplatňuji kvality jako intuice, soucit, mindfulness a empatie, které mi umožnují propojit se s klientem na hlubší úrovni. Nahlížím skrz jeho omezující přesvědčení a limity, a nastavuji zrcadlo pomocí správně vedených otázek, ticha, případně dalších technik, které mu umožní rozpomenout se na jeho skutečnou sílu, což vede k průlomu ve vnímaní – samotná koučinková zkušenost se tak stává změněným stavem vědomí.

“Problémy v životě jedince jsou způsobeny odpojením se od transpersonální nebo spirituální dimenze, znovunastolením spojení mizí veškeré limitace.“

Vášeň pro maximalizaci lidského potenciálu byla mou silnou motivací pro teoretické i praktické studium nejrůznějších směrů zabývající se holistickým přístupem k životu – přírodní medicíny, jóga, transpersonální psychologie, ale i moderní přístupy jako jsou neurovědy a biohacking mi otevřely dveře dříve nevídaných možností…

V současné době se vášnivě věnuji cestování po nejrůznějších koutech světa, coachingu, transpersonálním terapiím a motivační tvorbě.


Kontakt

jakub@gaiastore.eu